Konkurs

Predmet rada je idejno predstaviti arhitektonsko rješenje fasadnog sistema na projektovanom ili realizovanom objektu iz perioda 2019-e ili 2020-e godine. 

Vrijeme za predaju i prijavu radova je isteklo

propozicije zahtjevane završenim konkursom

 1. ZADATAK

Predmet rada je idejno predstaviti arhitektonsko rješenje fasadnog sistema na projektovanom ili realizovanom objektu iz perioda 2019-e ili 2020-e godine. Napomena: Spratnost i namjena objekta ne ulaze u sistem bodovanja, te kao takvi nisu definisani unutar uslova za učešće kao poseban kriterij.

Kategorije po kojima se definišu učešća i ocjenjivanje su:

 1. Fasadni sistem – praškasti materijali za završnu obradu-Etics
 2. Ventilirana fasada
 3. Staklena fasada
 1. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na izložbi za idejno arhitektonsko rješenje imaju:

 • Apsolventi arhitekture Arhitektonskih fakulteta u Bosni i Hercegovini;
 • Arhitektonski biroi
 • Samostalni inženjeri

Na konkursu ne mogu učestvovati članovi porodica zaposlenih kod Raspisivača konkursa.

 1. ZVANIČAN JEZIK KONKURSA

Službeni jezici u Bosni i Hercegovini.

 1. KRITERIJI IZBORA NAJBOLJIH RADOVA

Izbor najboljih radova provesti će se procjenom stručne komisije. Radove će ocjenjivati stručna komisija u sastavu:

VEDINA BABAHMETOVIĆ DIPL. ING. ARH., ENTASIS D.O.O. BIH;

RED. PROF. ART. LJUBOMIR MIŠČEVIĆ, DIPL. ING. ARH. Arhitektonski fakulte Sveučilište u Zagrebu HRVATSKA

PROFESOR EMERITUS  BRANISLAV MITROVIĆ DIPL. ING. ARH. Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, SRBIJA

Stručna komisija će ocjenjivati radove u tri navedene kategorije, gdje će unutar svake biti definisan po jedan najbolji rad.

 1. NAGRADE

Ukupan fond za nagrade iznosi 3000  KM. Nagrade su slijedeće:

 • prva nagrada u kategoriji praškasti materijali 1000,00 KM
 • prva nagrada u kategoriji ventilirane fasade 1000,00 KM
 • prva nagrada u kategoriji staklene fasade 1000,00 KM
 1. DINAMIKA AKTIVNOSTI

Objava poziva 23.12.2020.

Rok za slanje radova 25.02.2021 do 24.00 h.

Ocjenjivanje radova 25.02. do 08.03.2021.

Proglašenje pobjednika i otvaranje izložbe svih i nagrađenih radova na službenoj stranici www.izlozbafasada.sfera.ba 10.03.2021.

 1. NAČIN PREZENTACIJE – ONLINE PRIJAVA
 • Tekstualni opis-tehnički opis (do 4000 znakova s razmacima) uz naveden opis materijalizacije fasadnog sistema sa opisom primjenjenog sistema i završne obrade, kao i navedenu kategoriju za koju se objekat prijavljuje
 • Do 10 grafičkih priloga (situacija, tlocrti, presjeci, fasade, renderi) za arhivu i web-objavu
 • Plakat  A4: sadrži fotografije ili nacrte unutar rastera uz kratak tekstualni opis
 • Prijava treba da sadrži detalje za kontakt: ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail.
 • Izjava o autorstvu i suglasnost za korištenje materijala potpisana od svih autora- sadržana unutar emaila  (nije potreban poseban dokument)
 • Predaja radova

Učesnici izložbe moraju svoje radove dostaviti Raspisivaču oglasa najkasnije 25.02.2021. do 24:00 h. Radove treba poslati na e-mail adresu: izlozbafasada@sfera.ba, a prijavu u online formi za potvrdu  o učešću na konkursu potrebno je dostaviti  putem web obrasca

 1. AUTORSKA PRAVA

Autori prijavom potvrđuju istinitost podataka. Svi uredno predani radovi bit će trajno dostupni i pretraživi na web stranicama kompanije Sfera d.o.o. kao dio digitalnog arhiv.